sas

[sas]

A specialist regiment of the British army that is trained in commando techniques of warfare and used in clandestine operations (especially against terrorist groups)

...

Noun
a specialist regiment of the British army that is trained in commando techniques of warfare and used in clandestine operations (especially against terrorist groups)


...

Usage Examples
Misspelled Form

sas, asas, wsas, esas, dsas, xsas, zsas, aas, was, eas, das, xas, zas, saas, swas, seas, sdas, sxas, szas, sqas, swas, ssas, szas, sqs, sws, sss, szs, saqs, saws, sass, sazs, saas, saws, saes, sads, saxs, sazs, saa, saw, sae, sad, sax, saz, sasa, sasw, sase, sasd, sasx, sasz.

Comments


Browse Dictionary