guru

[guru]

A spiritual teacher, guide, or confessor amoung the Hindoos.

...

Noun
a Hindu or Buddhist religious leader and spiritual teacher

Noun
a recognized leader in some field or of some movement; "a guru of genomics"

Noun
each of the first ten leaders of the Sikh religion


n.
A spiritual teacher, guide, or confessor amoung the Hindoos.


...

Usage Examples
Misspelled Form

guru, fguru, tguru, yguru, hguru, bguru, vguru, furu, turu, yuru, huru, buru, vuru, gfuru, gturu, gyuru, ghuru, gburu, gvuru, gyuru, g7uru, g8uru, giuru, gjuru, gyru, g7ru, g8ru, giru, gjru, guyru, gu7ru, gu8ru, guiru, gujru, gueru, gu4ru, gu5ru, gutru, gufru, gueu, gu4u, gu5u, gutu, gufu, gureu, gur4u, gur5u, gurtu, gurfu, guryu, gur7u, gur8u, guriu, gurju, gury, gur7, gur8, guri, gurj, guruy, guru7, guru8, gurui, guruj.

Comments


Browse Dictionary