ferula

[FerĀ·u*la]

The imperial scepter in the Byzantine or Eastern Empire.

...

A ferule.


n.
A ferule.

n.
The imperial scepter in the Byzantine or Eastern Empire.


Ferula

Fer"u*la , n. [L. ferula giant fennel (its stalks were used in punishing schoolboys), rod, whip, fr. ferire to strike; akin to OHG. berjan, Icel. berja. Cf. Ferule.] 1. A ferule. [Obs.] Beau. & Fl. 2. The imperial scepter in the Byzantine or Eastern Empire.

A ferule.

...

Usage Examples
Misspelled Form

ferula, dferula, rferula, tferula, gferula, vferula, cferula, derula, rerula, terula, gerula, verula, cerula, fderula, frerula, fterula, fgerula, fverula, fcerula, fwerula, f3erula, f4erula, frerula, fserula, fderula, fwrula, f3rula, f4rula, frrula, fsrula, fdrula, fewrula, fe3rula, fe4rula, ferrula, fesrula, fedrula, feerula, fe4rula, fe5rula, fetrula, fefrula, feeula, fe4ula, fe5ula, fetula, fefula, fereula, fer4ula, fer5ula, fertula, ferfula, feryula, fer7ula, fer8ula, feriula, ferjula, feryla, fer7la, fer8la, ferila, ferjla, feruyla, feru7la, feru8la, feruila, ferujla, ferukla, feruola, ferupla, feru:la, feruka, feruoa, ferupa, feru:a, ferulka, feruloa, ferulpa, ferul:a, ferulqa, ferulwa, ferulsa, ferulza, ferulq, ferulw, feruls, ferulz, ferulaq, ferulaw, ferulas, ferulaz.

Comments


Browse Dictionary